Mgr. Petr Gala

advokátní kancelář

Odměna

Odměňování advokátů se řídí především zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměňování advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Dle výše uvedených předpisů má advokát nárok na odměnu sjednanou ve smlouvě s klientem a v případě, že odměna advokáta ve smlouvě sjednána není, má nárok na odměnu dle advokátního tarifu.

Smluvní odměna

Časová odměna

Odměna za právní služby je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta skutečně stráví (hodinová sazba za služby advokáta se v advokátní kanceláři určuje zejména dle povahy věci, toho, zda je klient podnikatel nebo nikoliv apod.).

Klientovi je standardně účtována každá započatá čtvrthodina.

V případě, že je možné alespoň rámcově určit počet hodin, které stráví advokát na zpracování věci pro klienta, lze stanovit maximální počet hodin, které budou klientovi vyúčtovány, s tím, že počet těchto hodin nebude překročen.

Paušální odměna

Paušální odměna spočívá ve sjednání pevné částky za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení.

Paušální odměnu je možné sjednat především v takové věci, u které lze předem odhadnout rozsah nutné činnosti advokáta (např. v obchodním právu při založení obchodní společnosti, změny výše základního kapitálu, v právu nemovitostí kompletní zajištění převodu nemovitosti apod.).

V případě zájmu klienta je možné sjednat i měsíční paušální odměnu, a to pro případ, že je klientovi poskytováno právní poradenství soustavně a v rozsahu více hodin každý měsíc.

Úkonová odměna

Jedná se o odměnu dle počtu úkonů právní služby (např. převzetí právního zastoupení, vypracování žaloby nebo jiného podání, účast na soudním jednání apod.) s tím, že odměna za jeden úkon právní služby je dojednána při převzetí zastoupení.

Takto sjednaná odměna je obvyklá především při zastupování klienta před soudy.

Mimosmluvní odměna

Jedná se o tzv. odměnu úkonovou s tím, že výši odměny za úkon stanoví advokátní tarif. Co se považuje za úkon, to stanoví rovněž advokátní tarif. Advokátní tarif rovněž stanoví výši odměny za každý úkon tak, aby byla přiměřená hodnotě právní věci klienta.

Skutečně vynaložené náklady

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky apod.).

Obecné principy

V rámci sjednávání způsobu a výše odměny se snažíme dbát na to, aby odměna advokáta kromě časové a obsahové náročnosti věci zohledňovala i finanční možnosti klienta. Při převzetí věci klienta vždy informujeme o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

Vždy (i v případě sjednání paušální odměny) vedeme podrobnou evidenci vykonaných prací, která je v případě zájmu předložena klientovi.

Výše uvedená odměna bude zvýšena o daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.