Mgr. Petr Gala

advokátní kancelář

Služby

Advokátní kancelář Mgr. Petra Galy poskytuje generální právní poradenství ve všech oborech platného práva České republiky včetně práva Evropské unie se zaměřením zejména na právo občanské, obchodní pracovní, smluvní právo, soudní spory (zejména vymáhání pohledávek) a podobně.

Právní služby jsou poskytovány v závislosti na přání klienta formou osobních konzultací i prostřednictvím telefonu nebo emailu, tzn. z pohodlí Vaší kanceláře nebo domova.

Právní služby jsou poskytovány v českém a německém jazyce.

o

o

o

ooOBČANSKÉ PRÁVO

 • kompletní právní servis při převodech nemovitostí (kupní, darovací, směnné smlouvy) včetně advokátní úschovy,
 • vlastnické spory, nájmy bytů a jejich převody,
 • sepisování případně připomínkování veškerých smluv a právní posuzování stávajících (již uzavřených),
 • pohledávky, jejich vznik, zajišťování (zástavy, ručení, zajišťovací převody, postoupení) a vymáhání jejich plnění,
 • náhrady škod včetně speciálních odpovědností za škodu a regresů (např. provozem vozidla), škody na zdraví a ztížení společenského uplatnění,
 • dědické právo,
 • rodinné právo, vypořádání společného jmění manželů

OBCHODNÍ PRÁVO

 • zakládání obchodních společností, změny a transformace obchodních společností, akvizice,
 • převody obchodních podílů, prodeje podniků, změny právních forem, řízené likvidace obchodních společností,
 • právní pomoc při organizaci valných hromad,
 • připomínkování, sepisování a posuzování obchodních smluv, dohody o narovnání, jednání s protistranou,
 • zajišťování pohledávek (zástavy, ručení, zajišťovací převody, postoupení), vymáhání jejich plnění a správa,
 • právní pomoc při insolvenčních řízeních

PRACOVNÍ PRÁVO

 • sepisování a posuzování pracovněprávních smluv, manažerské smlouvy, právní pomoc při rozvazování pracovních poměrů,
 • náhrady škod, pracovní úrazy, nemoci z povolání

OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ

 • zastupování klientů před soudy všech stupňů, zastupování klientů v mimosoudním řešení sporů,
 • zastupování klientů v rozhodčích řízeních,
 • předžalobní strategie, návrhy možných řešení sporů, důkazní příprava, zhodnocení předpokladu úspěšnosti

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • zastupování klientů ve správních a přestupkových řízeních, řízeních před katastrálním úřadem, úřadem živnostenským, úřadem stavebním atd.,
 • zastupování klientů ve správním soudnictví, správní žaloby, kasační stížnosti,
 • uplatnění nároků poškozených v přestupkovém řízení